Algemene voorwaarden

Een ieder die participeert in lessen, seminars en/of demonstraties van Krav Maga Eindhoven, dient bekend te zijn met de algemene voorwaarden en de eventuele consequentie(s) die daaruit voortvloeien bij voorbaat te accepteren.

1. Begrippen

 • International Krav Maga Federation (hierna IKMF): de internationale Krav Maga organisatie die toeziet op het lesmateriaal en het curriculum welke vereist is voor examens, etc. op basis van de IKMF methode en interpretatie van Krav Maga.
 • Krav Maga Eindhoven (hierna KME): de officieel bij de IKMF en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven Krav Maga school ‘Krav Maga Eindhoven’ (KvK nummer 70103593) en al haar door de IKMF gecertificeerde instructeurs.
 • Student: alle deelnemers aan lessen en/of seminars en/of demonstraties van KME, al dan niet geregistreerd als betalend lid van KME en/of de IKMF.

 

2. Algemeen

 • KME hanteert een minimum leeftijd voor studenten van 16 jaar.
 • KME studenten mogen geen antecedenten hebben bij Politie en Justitie. Bij eventuele twijfel kan, zonder verdere opgaaf van reden, gevraagd worden om een recente Verklaring omtrent Gedrag (VoG) te overleggen. Wanneer geen recente VoG overlegd kan worden houdt KME zich het recht voor eenzijdig het lidmaatschap te beëindigen.
 • KME studenten mogen geen vijand zijn van de Nederlandse staat of de staat Israël. Bij eventuele twijfel kan KME hierover in gesprek gaan met student. Op basis van de uitkomst van dit gesprek kan overgegaan worden tot het eenzijdig beëindigen van het lidmaatschap en/of (verdere) toegang tot en deelname aan seminars en/of demonstraties worden ontzegd.
 • Storend en/of afwijkend gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot het verwijderen van de les-, seminar- of demonstratie locatie. Bij herhaaldelijk niet getolereerd gedrag houdt KME zich het recht voor eenzijdig een eventueel lidmaatschap te beëindigen.
 • Deelname aan door KME georganiseerde Krav Maga trainingen, lessen, seminars en/of demonstraties gebeurd volledig op eigen risico. KME is niet verantwoordelijk voor enige schade en/of letsel welke tijdens de trainingen, lessen, seminars en/of demonstraties wordt opgelopen.
 • Lidmaatschap van KME betekent ook dat de student verplicht is lid te worden van de IKMF. Kosten hiervoor bedragen € 25,- per jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IKMF of op de website van KME.
 • KME hanteert een opzegtermijn voor het lidmaatschap van één maand, welke ingaat op het moment dat de student KME op de hoogte stelt van het beëindigen van het lidmaatschap.
 • Krav Maga is een intensieve sport, zowel lichamelijk als geestelijk. Wanneer een student lijdt aan lichamelijke of geestelijke aandoeningen dient hij/zij eerst met een arts te overleggen voordat hij / zij zichzelf aanmeldt. Ook dienen lichamelijke of geestelijke aandoeningen gemeld te worden aan de instructeur. In goed overleg kan dan bepaald worden of deelname verantwoord is, al dan niet in aangepaste vorm.
 • Bij KME aangeleerde Krav Maga technieken mogen door studenten op geen enkele wijze en onder geen enkele noemer geleerd worden aan derden. Zowel KME als de IKMF zullen overgaan tot beëindigen van het lidmaatschap indien deze voorwaarde wordt overtreden!
 • Je hebt geen onoverkomelijke beperkingen

 

3. Gedragsregels

 • Wederzijds respect onder medestudenten, (gast)instructeurs, introducé(es) en/of anderszins betrokkenen bij KME is een zeer belangrijk uitgangspunt.
 • Het beoefenen van Krav Maga vereist een gecontroleerde toepassing van de technieken tijdens de training. Ongecontroleerd en/of onverantwoord gedrag tijdens de training, welke letsel bij anderen of het bederven van andermans trainingsplezier tot gevolg heeft, wordt niet geaccepteerd en kan (bij herhaling of bij een ernstig incident) leiden beëindiging van het lidmaatschap.
 • Krav Maga is een contact (zelfverdediging) sport. Hierdoor kan het voorkomen dat onbedoeld een medestudent wordt verwondt. In een dergelijk geval wordt van de toediener van dat letsel verwacht dat hij/zij de door hem/haar verwonde medestudent naar de juiste medische hulppost begeleidt.
 • Eventuele ontstane schade en/of kosten kunnen op de student worden verhaald. Een WA verzekering is daarom ten zeerste aan te raden.
 • Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingen, seminars en/of demonstraties is ALLEEN toegestaan ter zelfverdediging van de student of derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn en er geen andere uitweg of de-escalatie meer mogelijk lijkt. Mocht dit onverhoopt gebeuren, verleen dan altijd medewerking aan de autoriteiten en meld het incident direct (bijvoorbeeld via 112) bij de eerste mogelijkheid daartoe.
 • Krav Maga is een verdedigingstechniek, en dient alleen voor dat doeleind gebruikt te worden (zie voorgaand punt). Bij kwade bedoelingen (bijvoorbeeld zinloos geweld) wordt onmiddellijk overgegaan tot beëindigen van het lidmaatschap, en zal KME alle medewerking verlenen aan eventuele verzoeken bij een (strafrechtelijk) onderzoek.
 • Persoonlijke hygiëne is van groot belang om de veiligheid en het trainingsplezier (ook van medestudenten) te verhogen. Onverzorgde lange nagels kunnen bijvoorbeeld infecties veroorzaken, en een sterke zweetlucht of onfrisse adem kan bij bepaalde handelingen het trainingsplezier van medestudenten ernstig bederven. Van KME studenten wordt dan ook verwacht dat zij daar rekening mee houden wanneer zij op een training verschijnen.
 • Het dragen van (lijf)sieraden tijdens de les is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Hieronder verstaat KME ringen, armbanden, kettingen, oorbellen, piercings et cetera. Bij twijfel is het oordeel van de instructeur bindend.
 • Het trainen met bril of contactlenzen is in principe mogelijk. Hier zitten wel risico’s aan verbonden welke volledig voor rekening van de student zijn.
 • Voorafgaand aan of bij aanvang van de training dient de student aan de instructeur kenbaar te maken of er sprake is van een wijziging in de gezondheidssituatie van de student. Denk hierbij aan blessures, misselijkheid, hoofdpijn et cetera.
 • Uit veiligheidsoverwegingen dient een student nooit de leslocatie vroegtijdig te verlaten zonder dit te melden bij de instructeur. Bijvoorbeeld omdat mogelijk letsel na een stoot, trap of ongelukkige val pas na enige tijd een (zeer ernstige) uitwerking kan hebben (zoals plotseling in elkaar zakken of onwel worden op het toilet).
 • KME studenten gedragen zich altijd vriendelijk en correct. Daaronder wordt o.a. verstaan dat uitingen van religieus of politiek extremisme en/of ander maatschappelijk onverantwoord of onacceptabel gedrag niet wordt getolereerd. Dit geldt zowel voor uitingen binnen als buiten de KME trainingslocatie(s) alsmede online (bijvoorbeeld via social media of andere denkbare kanalen).